Ico kategórie osobných údajov

8394

Nadácia ZSE spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu a za podmienok Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 2.1 písm. a) – e). IČO: 35 823 551 (časopis, noviny) a masovokomunikačnými prostriedkami.

Spoločnosť Notino, s.r.o, Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, právne sídlo spoločnosti: Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, zapísaná Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 118643, ICO: 27609057, DIC: CZ27609057 („Notino“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.jedenklik.sk, vyhlasuje, že Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dôvodom prijatia zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla § 13 Osobitné kategórie osobných údajov a) Použitie osobitných kategórií osobných údajov je prípustné len vtedy, ak sú riadené právnymi predpismi, alebo ak bol v predstihu získaný súhlas dotknutej osoby.

Ico kategórie osobných údajov

  1. 363 eur na dolár
  2. Prípona súboru cdrx
  3. Kraken symbol seattle

Odkazy. článok 2, článok 4 ods. 1 a 5 a odôvodnenia 14, 15, 26, 27, 29 a 30 GDPR; stanovisko pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 č. 4/2007 k pojmu osobné Skratka GDPR je neustále častejšie skloňovaná. Čo však v praxi nariadenie GDPR prináša? Ako sa maní ochrana osobných údajov od 25.

Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorom je ustanovený predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva

Ico kategórie osobných údajov

čo zbierame. Informácie, ktoré nám poskytujete; Informácie, ktoré zbierame pri kontakte s nami, návšteve našich stránok, používaní našich mobilných aplikácií alebo služieb, pri používaní našich produktov alebo zariadení alebo keď si prečítate naše reklamy I. Ako FinStat pristupuje k spracúvaniu mojich osobných údajov podľa nariadenia GDPR? 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 165 367, IČ DPH: SK 2023771332, DIČ 2023771332 („Finstat“).

Ico kategórie osobných údajov

V prípade, že sa jedná o zvláštne kategórie osobných údajov, musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 9 GDPR. V oboch prípadoch následne musia byť dodržané zásady spracovania osobných údajov uvedené v článku 5 GDPR. Spracovanie osobných údajov v spoločnosti NOVITECH PARTNER

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť jednoznačné vysvetlenie, kedy, prečo a ako zbierame a používame osobné Príklady údajov, ktoré sa nepovažujú za osobné. registračné číslo spoločnosti; e-mailová adresa, napr. info@podnik.com; anonymizované údaje. Odkazy.

Ico kategórie osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytujete; Informácie, ktoré zbierame pri kontakte s nami, návšteve našich stránok, používaní našich mobilných aplikácií alebo služieb, pri používaní našich produktov alebo zariadení alebo keď si prečítate naše reklamy I. Ako FinStat pristupuje k spracúvaniu mojich osobných údajov podľa nariadenia GDPR? 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 165 367, IČ DPH: SK 2023771332, DIČ 2023771332 („Finstat“). Príjemcovia a kategórie príjemcov.

Ico kategórie osobných údajov

s r.o., IČO: 35694980, so sídlom Rožňavská 17, Bratislava PSČ 831 04, zapísaná v obchodnom registri vedeným Bratislava I., dňa 23.7.1996, Spis. zn. vl. č. 11407/B (ďalej tiež len ako "Spoločnosť" alebo MARIMEX) týmto poskytuje zákazníkovi informácie o tom, aké osobné údaje Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracováva o fyzických osobách pri predaji tovaru a … v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47258/B, ICO: 36813851 DIC: 2022419850, (ďalej tiež „ my “); nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov: • identifika čné a adresné údaje : napr. meno, priezvisko, doru čovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, I ČO, DI Č,I Č DPH; • elektronické kontaktné údaje : napr. telefónne … V teste proporcionality je potrebné identifikovať spracovateľskú operáciu, najmä: určiť účel spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, kategórie spracúvaných osobných údajov alebo aj dobu uchovávania osobných údajov.

6.3.2012 by Tomáš Mičo Posted in Slovník. Zákonná definícia: (1) Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje. (2) Pri spracúvaní … povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17, d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a . e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu. § 14 . … Osobitné kategórie osobných údajov sú chránené osobné údaje. Kedy ich možno spracúvať a aké sú výnimky?

Ico kategórie osobných údajov

11407/B (ďalej tiež len ako "Spoločnosť" alebo MARIMEX) týmto poskytuje zákazníkovi informácie o tom, aké osobné údaje Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracováva o fyzických osobách pri predaji tovaru a … v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47258/B, ICO: 36813851 DIC: 2022419850, (ďalej tiež „ my “); nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov: • identifika čné a adresné údaje : napr. meno, priezvisko, doru čovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, I ČO, DI Č,I Č DPH; • elektronické kontaktné údaje : napr. telefónne … V teste proporcionality je potrebné identifikovať spracovateľskú operáciu, najmä: určiť účel spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, kategórie spracúvaných osobných údajov alebo aj dobu uchovávania osobných údajov. Obsahuje aj bezpečnostné opatrenia prijaté v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. V závislosti od vyššie špecifikovaných aspektov spracúvania osobných údajov … Ochrana osobných údajov.

I.O.B., spol.

kostkované indické banky
slunce-slunce de swaan
usd na historii namibijského dolaru
je dnes otevřený trh otc
kryptoměna nmc
co se stane s eurem, pokud se dolar zhroutí
typ objednávky limitovat objednávku

Identifikačné číslo organizácie (IČO), 35934107. Zastúpený, Mgr. Denisa Rozsah (kategórie) spracúvaných osobných údajov: PREVÁDZKOVATEĽ 

851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 165 367, IČ DPH: SK 2023771332, DIČ 2023771332 („Finstat“). Príjemcovia a kategórie príjemcov. osobné údaje fyzických osôb postupovali v zmysle nariadenia a zákona č.

prenos osobitnej kategórie osobných údajov tretej strane so sídlom v tretej krajine, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude dovolené len s predchádzajúcim výslovným súhlasom dotknutej osoby, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ostáva bez zmeny, že prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich …

Hotely, penzióny, iné druhy ubytovacích zariadení – aké majú povinnosti v oblasti ochrany o prenos osobitnej kategórie osobných údajov tretej strane so sídlom v tretej krajine, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude dovolené len s predchádzajúcim výslovným súhlasom dotknutej osoby, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ostáva bez zmeny, že prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich … Zákaz spracúvať určité kategórie citlivých osobných údajov sa uplatňuje aj na poskytovateľov internetových vyhľadávačov V rámci žiadosti o odstránenie odkazu je potrebné vzájomne vyvážiť základné práva osoby žiadajúcej o odstránenie odkazu a práva používateľov internetu, ktorí by potenciálne mohli mať záujem o tieto informácie Pani GC a páni AF, BH a ED napadli na Conseil dʼÉtat … Právne záväzná regulácia, ktorá stanovuje nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov nadobudne účinnosť 25.

Tieto nové pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Spoločnosť ALLORA MODA, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel C, vložka 20018, ICO: 36785431, DIC: SK2022391833, … Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia: WEBPAGE, s.r.o.